Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Eric Verkaar benoemd tot voorzitter rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch

De heer Verkaar actief als extern lid van de rekenkamercommissie sinds 2013, is door de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch als voorzitter benoemd. De benoeming vond plaats in de raadsvergadering van 2 februari 2021. 

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

Actueel

Rol van de raad in tijden van (corona)crisis

Ten tijde van deze, nog altijd voortdurende coronapandemie, heeft de rekenkamercommissie het handelen van de raad (noodzakelijkerwijs op afstand) gevolgd. Daarin is waargenomen dat er zowel landelijk alsook lokaal vragen zijn gerezen over de rol die de gemeenteraad vervult ten tijde van deze crisis. De rekenkamercommissie heeft hier, in overleg met het presidium, onderzoek naar laten doen. De bevindingen uit de quick scan ‘Wat mag, doet en wil de raad?’  laten zien dat met de nieuwe ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ (verder te noemen Tijdelijke wet COVID-19) de bestrijding van de coronapandemie een meer lokaal karakter krijgt. 

De quick scan is uitgevoerd door Crisislab en toont waar, voor de raad, de ruimte ligt in de vigerende wetgeving en in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, om een actieve rol te spelen in de bestrijding van de pandemie. De gemeenteraad is in de lokale democratie het hoogste orgaan. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch en geeft vanuit deze rol sturing aan het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamercommissie constateert, op basis van de quick scan, dat de raad zich bij het uitbreken van de coronapandemie politiek op afstand heeft gehouden. Geleidelijk aan heeft de raad steeds meer zijn volksvertegenwoordigende rol opgepakt en in beperkte mate zijn controlerende. Hierin richtte de raad zich met name op de gevolgbestrijding (sociale, culturele en economische gevolgen) van de coronapandemie. De rekenkamercommissie stelt de raad voor om met de komst van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 een meer actieve en betrokken rol te spelen in de bestrijding van de pandemie zelf. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kaders voor de te nemen maatregelen en bevoegdheden acht de rekenkamercommissie van belang omdat hiermee op een juiste wijze ook aan de democratische rollen van de raad invulling wordt gegeven in de pandemiebestrijding. 

Lees hier het rapport Wat mag, doet en wil de raad ? 
Lees hier het raadsvoorstel van de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch

 

3 september 2020- bijeenkomst Data en de rol van de raad

Op 3 september vindt vanaf 17.30 uur de bijeenkomst Data en de rol van de raad plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor alle raadsleden, zij kunnen zich aanmelden (in verband met de Corona maatregelen) bij de secretaris van de rekenkamercommissie de heer D. Berends . 

 

Augustus 2020- De rekenkamercommissis start onderzoek naar sturing van de gemeenteraad op jeugdzorg

De wijze waarop de jeugdzorg in ‘s-Hertogenbosch bestuurlijk is georganiseerd, het belang dat aan een goed functionerende jeugdhulp wordt gehecht en de financiële middelen die ermee gemoeid zijn, zijn voor de gemeenteraad belangrijke voorwaarden voor het op een juiste wijze sturing geven aan dit beleidsveld. Uit een inventarisatie van onderwerpen die de Rekenkamercommissie eind vorig jaar heeft uitgevoerd en met het presidium heeft gedeeld, bleek dat zij prioriteit geeft aan dit onderwerp. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken:'In hoeverre de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in staat is om – binnen de regionale samenwerking – de gewenste sturing te geven aan de lokale jeugdhulp.'

Na een zorgvuldig doorlopen traject is een extern onderzoeksbureau gecontracteerd waarmee de Rekenkamercommissie nog in 2020 dit onderzoek wil afronden en zo spoedig mogelijk na afronding naar de gemeenteraad sturen.  

Aankondiging onderzoek aan raad en college.

 

7 juli 2020-  Benoeming Martin van der Horst 

Op dinsdag 7 juli is door de gemeenteraad benoemd de heer Martin van der Horst als extern lid van de rekenkamercommissie. 

Kijk hier de uitzending terug.