Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

Verantwoord datagebruik en de rol van de raad

De rekenkamercommissie heeft op basis van twee uitgevoerde verkennende onderzoeken naar privacy en het gebruik van data, een discussienotitie voor de gemeenteraad opgesteld. De notitie Verantwoord datagebruik en de rol van de raad wordt op 9 september in de vergadering van de commissie Bestuur behandeld. Op 31 augustus 2021 hield de rekenkamercommissie een hearing voor de raad over dit onderwerp, met presentaties van het Rathenau instituut, gemeente Breda en gemeente 's-Hertogenbosch. De rekenkamercommissie toonde in een animatiefilmpje het gebruik van de datawijzer door raadsleden.

 

Nieuwe onderzoeken gestart

De rekenkamercommissie heeft op 26 augustus 2021 twee nieuwe onderzoeken aangekondigd bij de gemeenteraad: het onderzoek Subsidiebeleid Bossche culturele instellingen en het onderzoek Grondbeleid.

 

Onderzoek Sturing op jeugdhulp

Op 12 april 2021 is in I&O het rapport Sturing op jeugdhulp door de rekenkamercommissie toegelicht. Het rapport met bijbehorende raadsvoorstel is besproken in de commissie Sociaal van 21 april en de raadsvergadering van 18 mei 2021. De raad stemde in met de aanbevelingen en nam unaniem een amendement aan over de kaderstelling door de raad in beleidsprocessen jeugdhulp, optimalisering van de informatievoorziening aan de raad en versterking van de regionale samenwerking in de jeugdhulpregio.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Data en de rol van de raad. De rekenkamercommissie heeft samen met Utrecht Data School een handige tool (DataWijzer,  met animatiefilm) voor raadsleden ontwikkeld die kan bijdragen aan een evenwichtige beoordeling van raadsvoorstellen waarin data een belangrijke rol speelt. Samen met een rapportage van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerd is deze tool aangeboden aan de raad en in een hearing toegelicht. 
  • Onderzoek Subsidiebeleid Bossche Culturele instellingen. De doelstelling van het onderzoek is om voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken of- en op welke wijze de subsidiesystematiek er toe bijdraagt dat de met subsidies gefinancierde beleidsdoelstellingen bereikt worden en hoe dat inzichtelijk is of kan worden gemaakt voor de raad. Dit onderzoek is op 26 augustus 2021 per brief aangekondigd bij de gemeenteraad. Het onderzoek is inmiddels gestart.
  • Onderzoek Grondbeleid. De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzichtelijk maken in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid, daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het onderzoek start in september 2021 en is aangekondigd bij de gemeenteraad.